ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗಳು ದತ್ತು ನೀಡಲಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಫೌಜೀಯಾ ತರನ್ನುಮ್

ಕೊಪ್ಪಳ : ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 40 ಜನರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮಗೆ ದತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿರುವ  ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಶಾಲೆಗಾದರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭೇಟಿ

Read more
WhatsApp
error: Content is protected !!